« 第167回:アメリカ政府から公表された模倣品・海賊版対策条約の概要資料 | トップページ | 第169回:オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定・補償金問題の現状 »

2009年4月21日 (火)

第168回:オランダ著作権法の私的複製関連規定

 スウェーデンと韓国の著作権法改正の動向も気になるのだが、調べるのにまだ時間がかかるので、先にオランダ著作権法の私的複製関連規定の紹介をやっておきたいと思う。

オランダの著作権法(pdf)英語版(pdf))の各種権利制限は第16章に規定されており、第15条からの報道、引用、行政立法司法、障害者、教育、図書館のためといった、お決まりの権利制限の後、私的複製のための権利制限は、第16b条から第16m条に、以下のように規定されている。(翻訳は拙訳。なお、翻訳に当たっては英語版も参照した。)

Artikel 16b
1
. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

2. Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de partituur of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk, behalve indien het betreft:
a. werken, waarvan naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren tegen betaling, in welke vorm ook, aan derden ter beschikking zullen worden gesteld;
b. in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen korte artikelen, berichten of andere stukken.

3. Waar het geldt een werk, als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder 6°, moet de verveelvoudiging door haar grootte of door de werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk verschil vertonen met het oorspronkelijke werk.

4. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten verveelvoudiging heeft plaatsgevonden, mogen de vervaardigde exemplaren niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor de verveelvoudiging, bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding is verschuldigd. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven en voorwaarden worden gesteld.

6. Dit artikel is niet van toepassing op het reproduceren, bedoeld in artikel 16c, noch op het nabouwen van bouwwerken.

Artikel 16c
1
. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

2.  Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is de fabrikant of de importeur van een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd.

3. Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip dat de door hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.

4. De verplichting tot betaling van de vergoeding vervalt indien de ingevolge het derde lid betalingsplichtige een voorwerp als bedoeld in het eerste lid uitvoert.

5. De vergoeding is slechts eenmaal per voorwerp verschuldigd.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot de voorwerpen ten aanzien waarvan de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, verschuldigd is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts nadere regelen worden gegeven en voorwaarden worden gesteld ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding.

7. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, mogen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.

8. Dit artikel is niet van toepassing op het verveelvoudigen van een met elektronische middelen toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid.
...

Artikel 16h
1
. Een reprografische verveelvoudiging van een artikel in een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of van een klein gedeelte van een boek en van de in zo'n werk opgenomen andere werken wordt niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.

2. Een reprografische verveelvoudiging van het gehele werk wordt niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, indien van een boek naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren tegen betaling, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden gesteld, mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat ten aanzien van de verveelvoudiging van werken als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder 1°, van het in een of meer der voorgaande leden bepaalde mag worden afgeweken ten behoeve van de uitoefening van de openbare dienst, alsmede ten behoeve van de vervulling van taken waarmee in het algemeen belang werkzame instellingen zijn belast. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven en nadere voorwaarden worden gesteld.

Artikel 16i
De vergoeding, bedoeld in artikel 16h, wordt berekend over iedere pagina waarop een werk als bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel reprografisch verveelvoudigd is. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en kunnen nadere regels en voorwaarden worden gesteld.

Artikel 16j
Een met inachtneming van artikel 16h vervaardigde reprografische verveelvoudiging mag, zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende, alleen worden afgegeven aan personen die in dezelfde onderneming, organisatie of instelling werkzaam zijn, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of administratieve procedure.

Artikel 16k
De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, vervalt door verloop van drie jaar na het tijdstip waarop de verveelvoudiging vervaardigd is. De vergoeding is niet verschuldigd indien de betalingsplichtige kan aantonen dat de maker of diens rechtverkrijgende afstand heeft gedaan van het recht op de vergoeding.

Artikel 16l
1
. De betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te geschieden aan een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding.

2. In aangelegenheden betreffende de inning van de vergoeding vertegenwoordigt de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, de makers of hun rechtverkrijgenden in en buiten rechte.

3. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, hanteert voor de verdeling van de geinde vergoedingen een reglement. Het reglement behoeft de goedkeuring van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

4. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

5. Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing voorzover degene die tot betaling van de vergoeding verplicht is, kan aantonen dat hij met de maker of zijn rechtverkrijgende overeengekomen is dat hij de vergoeding rechtstreeks aan deze zal betalen.

Artikel 16m
Degene die de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te betalen aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 16l, eerste lid, is gehouden aan deze opgave te doen van het totale aantal reprografische verveelvoudigingen dat hij per jaar maakt.
De opgave, bedoeld in het eerste lid, behoeft niet gedaan te worden, indien per jaar minder dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal reprografische verveelvoudigingen gemaakt wordt.

第16b条
第1項
 直接的にも間接的にも商業的な利益を得る目的以外であるいは自身のためのみにその複製をなす自然人自身の稽古、研究、又は、利用のためになされ、若干数に限られる、文芸、科学あるいは芸術の著作物の複製(verveelvoudiging)は、著作権を侵害するものとは見なされない。

第2項 日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌、本、楽譜あるいは音楽の著作物の一部とこれらの著作物に含まれる他の著作物に適用される場合、以下の場合を除き、著作物の小部分にさらに限られなくてはならない。
.著作物の複製物が、いかなる形でも、対価と引き換えに第3者に入手可能とされることが無いと合理的に考えられる場合;
.日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌に公表された短い記事、報告その他の物の場合;

第3項 第10条第1項第6号で規定されている著作物(訳注:絵や建築、彫刻等)の場合、複製は、複製の大きさか手法において、元の著作物と明確に異なっていなくてはならない。

第4項 本条で認められる複製が行われる場合、司法あるいは行政手続きのためになされるので無い限り、著作者あるいは権利者の許諾無く、第3者に渡されてはならない。

第5項 政令によって、著作者あるいは権利者のための、第1項に規定されている複製の適切な補償を定め得る。それによって、さらなる規則が定められ得、さらなる条件が与えられ得る。

第6項 本条は、第16c条に規定されているコピー(reproduceren)、あるいは、建築物の複製建築には適用されない。

第16c条
第1項
 直接的にも間接的にも商業的利益を得る目的でなく、コピーを行う自然人自身の稽古、研究あるいは利用のためになされる、文芸、科学あるいは芸術の著作物あるいはその一部のコピー(reproduceren)は、著作権の侵害とは見なされない。

第2項 第1項に規定されているコピーに当てられる物の製造者あるいは輸入者は、著作者あるいは権利者のための適切な補償の支払いのために聴取を受け、あるいは、報告すること。

第3項 製造された物が取引に供された時に、製造者に補償金支払いの義務が発生する。輸入者に対しては、輸入の時に、この義務が発生する。

第4項 補償金の支払い義務は、第3項の支払い義務者が、第1項に規定されている対象を輸出する場合には、消滅する。

第5項 補償は対象1つにつき1回のみ行われ得る。

第6項 政令によって、第2項に規定されている支払われるべき補償の対象となると考えられる物に関して、さらなる規則が定められ得る。政令によって、適切な補償の料率、義務と形式に関して、さらなる規則が定められ得、本条の実施の条件が与えられ得る。

第7項 本条で認められるコピーは、司法あるいは行政手続きのためになされるので無い限り、著作者あるいは権利者の許諾無く、第3者に渡されてはならない。

第8項 本条は、第10条第3項に規定されている、電子的な手段によりアクセス可能とされたデータベースの複製には適用されない。

(中略:第16d条から第16条ga条までのその他補償金に関する規定については、オランダにおける私的複製補償金問題に関する現状と合わせ、回を分けて紹介する。)

第16h条
第1項 日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌あるいは本の小部分、そして、それらの著作物に含まれた他の著作物の複写は、その複製に対して補償が支払われる限り、著作権を侵害するものとは見なされない。

第2項 その複製について補償が支払われ、その複製物が、いかなる形でも、対価と引き換えに第3者に入手可能とされることが無いと合理的に考えられる本についての場合、著作物全体の複写は著作権を侵害するものとは見なされない。

第3項 政令によって、第10項第1項第1号に規定されている著作物(訳注:本、パンフレット、新聞、雑誌等)の複製に関して、公共サービスの実施のため、公益団体においてなされる仕事の実行のために、前各項の規定の適用除外を作り得る。これによって、さらなる規則が定められ得、さらなる条件が与えられ得る。

第16i条
 第16h条に規定されている補償は、本条の第1項と第2項で規定されている通りに複写されるところの著作物のページ毎で計算される。政令によって、補償の料率が定められ得、さらなる規則と条件が与えられ得る。

第16j条
 司法あるいは行政手続きのためになされる場合を除き、著作者あるいは権利者の許諾無く、第16h条に規定されている複写物が渡され得るのは、同じ企業、組織、機関で働く者のみである。

第16k条
 第16h条に規定されている、補償支払いの義務は、複製がなされて時から3年間で消滅する。補償の義務を負う者が、著作者あるいは権利者が補償の権利を放棄したことを示した場合、補償は課されない。

第16l条
第1項
 第16h条に規定されている補償の支払いは、司法大臣によって、代表する者と考えられ指定された法人になされ、この法人は補償の徴収と分配を排他的に行う。

第2項 補償の徴収に関して、第1項で規定されている法人は、法の内外で、著作権者あるいは権利者を代表していなくてはならない。

第3項 第1項で規定されている法人は、徴収された補償金の分配に規則を適用する。この規則は、著作権と著作隣接権の徴収団体管理法に規定されている管理委員会の承認を必要とする。

第4項 第1項に規定されている法人は、著作権と著作隣接権の徴収団体管理法に規定されている管理委員会によって管理される。

第5項 第1項と第2項は、補償の義務を負う者が、直接補償を支払うことを著作者あるいは権利者と合意したと示した場合には、適用されない。

第16m項
 第16h項に規定されている補償を第16l条第1項に規定されている法人に支払う者は、年毎に作成した複製数の記録を作成しなくてはならない。
 年毎に作成される複製数が、政令によって定められる数よりも少ない場合、前段に規定されている記録が作成される必要は無い。

 オランダの著作権法は、私的複製関連規定を3つに分けて書くというかなりトリッキーなことをやっている。特に、第16b条と第16c条の区別は微妙だが、第16b条は昔からあった古典的な私的複製規定で、第16c条は新技術による複製に対応するため後から追加されたもののようであり、比べてみるといくつか細かな違いがある。

 訳ではそれぞれ複製とコピーと訳し分けたが、第16b条でVerveelvoudiging、第16c条ではReproducerenという用語の使い分けがなされており、対象が違うことを一応示している。といっても、これらは通常の用語としては同じ意味であり、用語だけでは本当の区別はつかない。実際に違う点としては、第16b条は、若干数と複製部数を限定しているが、第16c条にはそのような限定は無い点や、第16b条は、第2項でさらに著作物の小部分に限り私的複製が認められるとしているが、第16c条にはそのような限定は無い点があげられるが、これらの違いは、新しく発展した技術によるデジタル録音録画等について、数や部分を限定することは無意味ということを反映したものだろう。

 オランダにおけるその他の私的複製補償金関連規定と補償金問題の現状の紹介については、また長くなるので回を分けたいと思うが、その第5項で、政令で補償を定められるとしているものの、第16b条の古典的な私的複製について何らかの補償が定められている様子は無い。オランダにおける私的複製補償金を規定しているのは、主としてデジタル録音録画を対象としている第16c条以下である。その第2項に明記されている通り、新聞や雑誌、本等の私的複製・複写は古典的なものとして第16条b条の対象となるのではないかと考えられるが、そのためか、オランダでは、家庭用コピー機等に対する課金は行われていない。

 自然人によるものとして、通常の家庭内等における私的複製については、第16b条か第16c条に該当するはずだが、第16条h条以下の規定は自然人の限定が入っておらず、これらは法人を対象とするものと分かる。日本では企業内の複製・複写について明確な規定が無いが、このように企業・法人内に限られる複製についても権利制限を行っている国もかなり存在していることはもっと注目されても良いだろう。法人内複製の扱いが明確でないことも、日本の私的複製問題をややこしくしている要因の一つだと私は考えている。(なお、この法人内複写補償金は、私的複製補償金協会とは別の複写権協会が、従業員数などに応じて徴収している。)

 また、見てもらえば分かるように、オランダはダウンロード違法化をしていない。また、オランダでダウンロード違法化やストライクポリシーの導入が検討されているという話も聞かない。ダウンロード違法化やストライクポリシーに関しては、オランダも様子見国の一つと考えて良いのではないかと思う。ダウンロード違法化やストライクポリシーのような非道な政策を推進している国は、世界でも数えるほどしか無いのである。

(なお、この私的複製関連規定の後にも、放送のため、宗教儀式のため、公共の場に永続的に置かれている物のため、偶然の写り込みのため、パロディ・カリカチュア・パスティーシュのため、美術品の展示・販売のため、データベースのアクセスのためと言った西洋ではお馴染みの権利制限が並ぶ。興味のある方は、リンク先の元の条文をご覧頂ければと思うが、オランダ著作権法が第19条から第22条で、わざわざ肖像の複製に関する権利制限を規定し、著作権と肖像権の奇妙な混同を示しているのはかなり奇妙と言わざるを得ない。)

 最後に少しニュースを紹介しておくと、ドイツと同様、オーストリアでも、PCに対する私的複製補償金の課金は最高裁で否定された(heise onlineの記事Die Presseの記事参照)。判決が読めればまた詳細を紹介したいと思うが、非道な著作権強健国家が居並ぶヨーロッパにおいても、決して不当な利権の拡大のみが行われている訳ではない。

 また、文化庁で基本問題小委員会の第1回も開催されたようだが(ITmediaの記事internet watchの記事ITproの記事PC Onlineの記事)、ポジショントークしかできないメンバーが多数を占めるこの小委員会に何かを期待する方が間違っている。私的録音録画補償金問題については、別途、懇談会による利害調整もする予定のようであり、こちらも合わせて追いかけて行く必要が出てくるのだろう。(なお、PC Onlineの記事で、会合後に確認したところ、著作権課長が「文化庁が議論のレールを敷くようなやり方はしない」と述べたと書かれているが、怒りのあまり開いた口がふさがらない。比較的バランスの取れた意見を言っていた者を全て排除し、権利者団体代表中心で委員会を恣意的に構成すること自体既に議論のレールを敷いているに等しい。歪んだ「複製=対価」の著作権神授説に基づき補償金問題や保護期間延長問題について悪辣な事務局整理ペーパーを出してくるのも時間の問題だろう。国民と文化の敵と化した極悪非道な文化庁の卑劣に付ける薬はもはや無い。)

 他の話を挟むことになるかも知れないが、引き続き、オランダのその他の私的複製補償金関連規定と補償金問題の現状についても紹介したいと思っている。

(3月22日の追記:パブコメで反対した(第155回も参照)、不正競争防止法の改正法が残念ながら成立した(時事通信のネット記事産経のネット記事参照)。他の凶悪な法案に比べると影響は小さいだろうと考えられるとは言え、このように余計な混乱を招くだけの実質的に無意味な法改正は、されないに越したことは無かったと私は今でも思っている。)

|

« 第167回:アメリカ政府から公表された模倣品・海賊版対策条約の概要資料 | トップページ | 第169回:オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定・補償金問題の現状 »

著作権国際動向(その他いろいろ)」カテゴリの記事

コメント

Hi, interesting post. I have been thinking about this topic,so thanks for blogging. I will likely be subscribing to your blog. Keep up the good work

投稿: How I Shed T h i r t y P o u n d s in Under a Month | 2009年5月 7日 (木) 08時39分

コメントを書く(ウェブ上には掲載しません)
トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 第168回:オランダ著作権法の私的複製関連規定:

« 第167回:アメリカ政府から公表された模倣品・海賊版対策条約の概要資料 | トップページ | 第169回:オランダ著作権法の私的複製補償金関連規定・補償金問題の現状 »